עזרה Microsoft Lumia 535

background image

ךירדמ

שמתשמל

ןוכדע

לש

Lumia

םע

Windows

Phone 8.1

הסריג

1.0

HE

background image

תודוא

ךירדמ

הז

שמתשמל

ךירדמ

הז

אוה

ךירדמה

שמתשמל

רובע

תרודהמ

הנכותה

.

בושח

:

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

שומיש

חוטב

ןופלטב

,

ארק

תא

עטקמ

עדימה

עגונב

רצומל

תוחיטבו

הזיראב

וא

ךירדמב

ןווקמה

שמתשמל

.

תלבקל

עדימ

תודוא

תליחת

הדובעה

ןופלטב

שדחה

,

ארק

תא

ךירדמה

שמתשמל

אצמנה

הזיראב

.

רובע

הכרדהה

תנווקמה

שמתשמל

,

ינוטרס

ואדיו

,

עדימ

ףסונ

הרזעו

ןורתפל

תויעב

,

רובע

לא

תבותכה

www.microsoft.com/mobile/support

/

.

ףסונב

,

ךתורשפאב

ןייעל

ינוטרסב

ואדיווה

לש

הכימתה

תבותכב

www.youtube.com/

lumiasupport

.

ףסונ

לע

ךכ

,

ןופלטה

ךלש

ללוכ

ךירדמ

שמתשמל

-

אוה

דימת

ךתיא

ןימזו

שרדנשכ

.

ידכ

לבקל

תובושת

תולאשל

וא

תוצע

תוליעומ

,

שקה

לע

הרזע

+

תוצע

לש

Lumia

.

םא

התא

שמתשמ

שדח

לש

Lumia

,

ןייע

ףיעסב

רובע

ישמתשמ

Lumia

םישדח

.

תלבקל

עדימ

תודוא

יאנת

תורישה

תוינידמו

תויטרפה

לש

Microsoft Mobile

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/privacypolicy

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

2

background image

ןכות

ןעמל

ךנוחטיב

5

תליחת

הדובעה

6

תליענ

םישקמה

ךסמהו

6

תניעט

ןופלטה

7

ה

-

Lumia

ןושארה

ךלש

?

10

תרדגה

ןופלטה

10

רויס

םיחיראב

,

תויצקילפאב

תורדגהבו

11

טווינ

ךותב

םושיי

13

שומיש

ךסמב

עגמה

14

ישקמ

הרזח

,

הלעפה

שופיחו

16

תרבעה

ןכות

ןופלטל

Lumia

ךלש

17

תודוסי

21

המ

שדח

הרודהמב

וז

?

21

תרכה

ןופלטה

21

תונובשח

26

המאתה

תישיא

לש

ןופלטה

30

תושיגנ

37

םוליצ

ךסמ

38

תכראה

ייח

הללוסה

39

ןוכסיח

תויולעב

תדידנ

םינותנ

41

תביתכ

טסקט

41

תקירס

םידוק

וא

טסקט

46

ןועש

חולו

הנש

47

SIM

לופכ

50

ןויע

ימושייב

ה

-

SIM

51