Microsoft Lumia 535 - Zavolanie kontaktu

background image

Zavolanie kontaktu
Priateľom môžete volať rýchlo a jednoducho, ak si ich uložíte ako kontakty v telefóne.
Ťuknite na položku .
1. Ťuknite na položku .

2. Ťuknite na požadovaný kontakt a číslo, ak má kontakt niekoľko čísel.

Tip: Je hlas vášho priateľa príliš hlasný alebo tichý? Stlačením tlačidiel hlasitosti zmeňte

hlasitosť.
Tip: Chcete, aby si ostatní mohli vypočuť konverzáciu? Ťuknite na položku repro-

duktor.
Tip: Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije

na volanie jednotlivým kontaktom. Ťuknite na položku , potiahnite prstom na položku

kontakty a potom ťuknite na meno kontaktu a na položku

. Niektoré telefóny

nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Zavolanie na telefónne číslo

Ťuknite na položku , zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku volať.
Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, ťuknite na tlačidlo 0

a podržte.
Prehľadávanie histórie hovorov

Ak chcete vyhľadať záznam o hovore, potiahnite prstom na položku história, ťuknite na

položku a zadajte meno alebo telefónneho čísla kontaktu.
Odstránenie záznamu o hovore

Záznam o hovore odstránite potiahnutím prstom na položku história, ťuknutím na príslušný

záznam a podržaním a následným ťuknutím na položku vymazať.
Všetky záznamy o hovoroch odstránite ťuknutím na položku

> vybrať hovory >

>

vybrať všetky > .

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

59

background image

Kopírovanie a prilepenie telefónneho čísla

Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku Ľudia, potiahnite prstom na položku

kontakty, ťuknite na kontakt, ťuknite na telefónne číslo a podržte, ťuknite na položku

kopírovať a potom v textovom poli ťuknite na položku .