Microsoft Lumia 535 - Vyhľadanie najlepších okamihov vo videu

background image

Vyhľadanie najlepších okamihov vo videu
Po nasnímaní videa s vysokým rozlíšením v ňom môžete vyhľadať najlepšie snímky a uložiť

ich ako samostatné fotografie. Môžete tiež vytvoriť vynikajúce akčné snímky.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

89

background image

Niektoré telefóny nepodporujú aplikáciu Lumia Moments. Informácie o dostupnosti nájdete

na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Po nasnímaní videa s vysokým rozlíšením ťuknite na položku Lumia Moments a príslušné

video.
1. Ťuknite na položku VYTVORIŤ EFEKT POHYBU PRELÍNANÍM ZÁBEROV.

2. Začiatočný bod akčnej snímky vyberiete ťuknutím na jazdec.

3. Koncový bod akčnej snímky vyberiete ťuknutím na jazdec a ikonu .

4. Pohybujúce sa objekty odstránite z fotografie ťuknutím na biele kružnice v spodnej časti

obrazovky.

5. Pohybujúci sa predmet, ktorý chcete zvýrazniť, vyberiete potiahnutím prstom doľava alebo

doprava a presunutím kružnice v spodnej časti obrazovky.

Tip: Všetky pohybujúce sa predmety zvýrazníte ťuknutím na položku .

6. Ak chcete pridať rýchly efekt rozostrenia, ťuknite na položku .

7. Ak chcete uložiť akčnú snímku do priečinka Z fotoaparátu, ťuknite na ikonu .
Uloženie najlepšej snímky

Ťuknite na položku VYBRAŤ NAJLEPŠÍ ZÁBER, ťuknite na jazdec alebo potiahnite prstom

doľava alebo doprava a vyhľadajte najlepšie snímky vo videu. Potom ťuknutím na ikonu

uložte snímku ako samostatnú fotografiu do priečinka Z fotoaparátu.
Môžete uložiť ľubovoľný počet snímok.