Microsoft Lumia 535 - Používanie dotykového displeja

background image

Používanie dotykového displeja

Prechádzajte telefónom pomocou ťuknutí, potiahnutí prstom alebo zachytení.
1. Ak chcete používať telefón, jednoducho ťuknite na dotykový displej alebo naň ťuknite

a podržte.

2. Ak chcete otvoriť ďalšie možnosti, položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí

ponuka.

Príklad: Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo inú položku, ťuknite na ňu. Ak chcete upraviť

alebo odstrániť stretnutie v kalendári, ťuknite na stretnutie a podržte. Potom vyberte

príslušnú možnosť.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

14

background image

Tip: Telefón môžete používať aj s rukavicami na rukách. Na domovskej obrazovke

potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > dotykové ovládanie a prepnite položku Citlivosť dotykového

ovládania na možnosť vysoká. Niektoré telefóny nepodporujú dotykové

ovládanie. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

Zachytenie a presunutie položky ťuknutím a podržaním

Položte prst na položku na pár sekúnd a posúvajte ho po displeji.

Potiahnutie prstom

Položte prst na displej a posuňte ho požadovaným smerom.

Príklad: Potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi úvodnou obrazovkou

a ponukou aplikácií alebo medzi rôznymi zobrazeniami v centrách. Ak chcete rýchlo

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

15

background image

prechádzať dlhým zoznamom alebo ponukou, rýchlym pohybom posuňte prst po

displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť,

ťuknite na displej.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú lokalitu,

a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním.

Tip: Ak telefón otočíte o 90 stupňov, automaticky sa otočí aj obrazovka. Ak chcete

zamknúť obrazovku v jej aktuálnej orientácii, na domovskej obrazovke potiahnite

prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA >

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

16

background image

otáčanie obrazovky. Prepnite položku Zámok otáčania na možnosť Zapnuté

.

Otáčanie obrazovky nemusí fungovať vo všetkých aplikáciách alebo zobrazeniach.