Microsoft Lumia 535 - Používanie klávesnice na displeji

background image

Používanie klávesnice na displeji
Písanie pomocou klávesnice na displeji je jednoduché. Klávesnicu môžete použiť vtedy, keď

držíte telefón otočený na výšku alebo na šírku. Správy môžete napísať ťukaním na písmená

alebo potiahnutím prstom po nich.
Ťuknite na textové pole.
1

Tlačidlá na zadávanie znakov

2

Tlačidlo Shift

3

Tlačidlo číslic a symbolov

4

Tlačidlo jazyka

5

Tlačidlo emotikonov

6

Medzerník

7

Tlačidlo Enter

8

Tlačidlo Backspace

Rozloženie klávesnice sa môže

v rôznych aplikáciách a jazykoch líšiť. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak ste vybrali viac ako

jeden jazyk. V príklade je uvedená anglická klávesnica.

Tip: Ak chcete pridať tlačidlo čiarky, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol

z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica >

rozšírené > Zobrazovať kláves s čiarkou, keď je k dispozícii. Tlačidlo čiarky môžete

pridať len, ak máte v telefóne nainštalované aspoň dve klávesnice.

Písanie textu potiahnutím prstom

Ťahajte prst od prvého písmena v slove a vytvorte cestu od písmena k písmenu. Po poslednom

písmene nadvihnite prst. Ak chcete pokračovať, ťahajte prst ďalej bez toho, aby ste ťukli na

medzerník. Telefón vloží potrebné medzery sám.
Niektoré jazyky nie sú podporované.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

45

background image

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

Ťuknite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, dvakrát ťuknite na toto tlačidlo.

Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova ťuknite na tlačidlo Shift.
Zadanie číslice alebo špeciálneho znaku

Ťuknite na tlačidlo číslic a symbolov. Ak si chcete pozrieť ďalšie tlačidlá na zadávanie

špeciálnych znakov, ťuknite na tlačidlo Shift. Niektoré tlačidlá na zadávanie špeciálnych

znakov obsahujú viac symbolov. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, ťuknite na symbol alebo

špeciálny znak a podržte.

Tip: Ak chcete vložiť na koniec vety bodku a začať písať novú vetu, dvakrát ťuknite na

medzerník.
Tip: Ak chcete rýchlo zadať číslicu alebo špeciálny znak, držte stlačené tlačidlo číslic

a symbolov, posuňte prst na príslušný znak a potom zdvihnite prst.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

46

background image

Kopírovanie alebo prilepenie textu

Ťuknite na slovo, zachytením kruhov pred a za slovom zvýraznite časť, ktorú chcete skopírovať,

a ťuknite na položku . Text prilepíte ťuknutím na položku .
Pridanie diakritického znamienka k znaku

Ťuknite na požadovaný znak a podržte a potom ťuknite na diakritické znamienko.
Odstránenie znaku

Ťuknite na tlačidlo Backspace.
Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Ťuknite na tlačidlo výberu jazyka, podržte ho a vyberte požadovaný jazyk. Tlačidlo jazyka sa

zobrazí, len ak je nainštalovaná viac ako jedna klávesnica.
Presunutie kurzora

Ak chcete upraviť práve napísané slovo, ťuknite na text a podržte ho, kým sa nezobrazí kurzor.

Presuňte kurzor na požadované miesto.