Microsoft Lumia 535 - Prispôsobenie úvodnej obrazovky

background image

Prispôsobenie úvodnej obrazovky
Na úvodnej obrazovke si môžete vybrať fotografiu v pozadí, pripnúť obľúbené aplikácie a ďalší

obsah alebo zmeniť veľkosť a rozloženie dlaždíc podľa svojich predstáv. Ak chcete na

maximum využiť miesto na úvodnej obrazovke, zoskupte aplikácie do zložiek.
1. Ak chcete pridať fotografiu na pozadie, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z

hornej časti obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > domovská obrazovka

+motív > vybrať fotografiu.

2. Ťuknite na fotografiu, orežte ju podľa svojich požiadaviek a ťuknite na položku .

Tip: Chcete zladiť farby pozadia a dlaždíc s obrázkom v pozadí? Ťuknite na položku

Pozadie alebo Farba motívu. Ak chcete zdieľať svoj motív a ďalšie nastavenia na

všetkých zariadeniach so systémom Windows, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom

nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA >

synchronizácia nastavení a prepnite položku motív na možnosť Zapnuté

.

Presunutie dlaždice

Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do nového umiestnenia

a potom ťuknite na obrazovku.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

32

background image

Zmena veľkosti alebo zrušenie pripnutia dlaždice

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na ikonu šípky.
Dlaždice môžu byť malé, stredne veľké alebo široké. Čím väčšia dlaždica, tým viac informácií

môže zobraziť.

Ak chcete zrušiť pripnutie dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na položku .
Zoskupiť dlaždice do zložiek

Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do hornej časti dlaždice alebo

zložky, s ktorou ju chcete zoskupiť. Ak chcete otvoriť aplikáciu z priečinka, ťuknite naň a potom

ťuknite na požadovanú aplikáciu. Ak chcete zmeniť názov zložky, ťuknite na názov a podržte

ho. Potom zadajte požadovaný názov. Ak chcete zložku odstrániť, zrušte pripnutie dlaždice v

nej.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

33

background image

Pripnutie aplikácie

Potiahnutím prstom doľava prejdite do ponuky aplikácií, ťuknite na aplikáciu a podržte ju

a potom ťuknite na položku pripnúť na domovskú obrazovku.
Pripnutie kontaktu

Ťuknite na položku Ľudia, ťuknite na kontakt a podržte. Potom ťuknite na položku pripnúť

na domovskú obrazovku.
Po pripnutí kontaktov sa na dlaždici budú zobrazovať aktualizácie ich informačných kanálov

a budete im môcť zavolať priamo z úvodnej obrazovky.