Microsoft Lumia 535 - Prispôsobenie tónov telefónu

background image

Prispôsobenie tónov telefónu
Chcete zmeniť tóny upozornení, ktoré používa váš telefón, napríklad pre hovory, správy a

pod.? Alebo chcete do zbierky pridať vlastné tóny či obľúbenú skladbu?
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > zvonenia+zvuky.

2. Vyberte typ zvonenia alebo upozornenia, ktoré chcete zmeniť, a vyberte požadovaný zvuk.

Ak chcete počuť tón zvonenia, aby ste zistili, či sa vám páči, ťuknite na položku .

Tip: Chcete nastaviť konkrétne zvonenie pre určitý kontakt, aby ste hneď vedeli, keď

zavolá? Upravte kontaktné údaje v centre Ľudia.

Zmena tónu správy alebo iných zvukov upozornení

Ťuknite na položku spravovať zvuky aplikácií a na požadovanú aplikáciu a vyberte zvuk

upozornení.
Pridanie nových zvonení z počítača do telefónu

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a pomocou správcu súborov v počítači

presuňte požadovanú skladbu do priečinka zvonení v telefóne. V počítači musí byť spustený

operačný systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo novšia verzia.
Ak chcete skladbu nastaviť ako zvonenie, v zobrazení zvonenia+zvuky ťuknite na položku

Zvonenie a v časti Vlastné ťuknite na požadovanú skladbu.
Skladbu môžete použiť ako zvonenie, ak nie je chránená technológiou správy digitálnych práv

(DRM) a je menšia ako 30 MB.

Tip: Chcete si vytvoriť vlastné jedinečné zvonenie? Ťuknite na položku Obchod a

stiahnite si aplikáciu Ringtone Maker.