Microsoft Lumia 535 - Zmena hlasitosti

background image

Zmena hlasitosti
Ak dobre nepočujete zvonenie vášho telefónu v hlučnom prostredí alebo sú hovory príliš

hlasné, môžete podľa vašich preferencií zmeniť hlasitosť.
Použite tlačidlá hlasitosti. Maximálna úroveň hlasitosti je 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

24

background image

Tlačidlá hlasitosti predvolene ovládajú všetky zvuky vrátane hlasitosti budíkov a pripomenutí.
Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť

zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate

externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením,

venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.
V prípade, že máte pripojené slúchadlá, tlačidlá hlasitosti ovládajú súčasne hlasitosť zvonenia

a médií. Maximálna úroveň hlasitosti je 30.
Zmena hlasitosti – médiá a aplikácie

Stlačte tlačidlo hlasitosti, ťuknite na a ťuknutím na stĺpec hlasitosti médií a aplikácií

nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň. Maximálna úroveň hlasitosti je 30.
Prepnutie do tichého režimu

Stlačte tlačidlo hlasitosti a ťuknite na položku > . Ak chcete vypnúť tichý režim, ťuknite

na položku .

Tip: Ak chcete vypnúť vibrovanie telefónu, ťuknite na položku . Ak chcete zmeniť iné

nastavenia zvuku, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti

obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > zvonenia+zvuky.