Microsoft Lumia 535 - การถ่าย​ภาพขั้น​สูง

background image

การถ่ายภาพขั้นสูง

โทรศัพท ์ของคุณทําให้คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าภาพถ่ายของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม ถ่ายภาพในแบบที่คุณ

ชอบ