Microsoft Lumia 535 - การแบ่ง​ปันภาพถ่าย​และวิดีโอ​ของคุณ

background image

การแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ
คุณสามารถแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณให้เพื่อนและครอบครัวดูได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
1. ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

2. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ภาพถ่าย เรียกดูภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณ แล้วแตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้น

3. แตะ เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทําตามคําแนะนํา

เคล็ดลับ: ในการแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอพร ้อมกันหลายรายการ ให้แตะ เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ

แล้วแตะ
เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งค่าการอัพโหลดไปที่ OneDrive ได้ หากต้องการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณเรียก

ใช ้ภาพถ่ายได้ อัลบั้ม OneDrive จะพร ้อมใช ้งานใน Hub ภาพถ่าย เมื่อคุณดูภาพถ่าย ในการตั้ง

ค่าคุณสมบัตินี้ ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด >

ภาพถ่าย+กล้อง ที่ใต้ อัปโหลดโดยอัตโนมัติ ให้แตะ OneDrive แล้วเลือกตัวเลือก

การใช ้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูล

จํานวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช ้จ่ายในการรับส่งข้อมูล
บริการแบ่งปันเฉพาะบางบริการเท่านั้นที่รองรับไฟล ์ทุกรูปแบบหรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง