Microsoft Lumia 535 - ถ่ายภาพ​ด้วย Microsoft Camera

background image

ถ่ายภาพด้วย Microsoft Camera
ถ่ายภาพคมชัดมีชีวิตชีวา โดยจับภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดไว้ในอัลบั้มภาพถ่ายของคุณ
อาจใช ้ไม่ได้กับโทรศัพท ์บางรุ่น

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

75

background image

แตะ กล้อง
ในการเปิดใช ้กล ้องอย่างรวดเร็วขณะที่โทรศัพท ์ล็อคอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้ว

แตะ
1. หากต้องการขยายหรือย่อ ให้เลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการซูมกล้อง

สําหรับข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

2. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายภาพโดยแตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ แตะ

> การตั้งค่าภาพถ่าย > แตะเพื่อถ่ายภาพ

เคล็ดลับ: ในการดูหน้าจอในสภาพที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเซ็นเซอร ์แสงอยู่ โทรศัพท ์

ทุกรุ่นไม่สนับสนุนเซ็นเซอร ์แสง สําหรับข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures

การบันทึกวิดีโอ

แตะ เพื่อเลือกโหมดวิดีโอ แล้วแตะอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นบันทึก