Microsoft Lumia 535 - เพิ่ม​เสน่ห์​ให้กับ​ภาพถ่าย​ตัวคุณ​เอง

background image

เพิ่มเสน่ห ์ให้กับภาพถ่ายตัวคุณเอง
ใช ้แอพ Lumia Selfie เพื่อถ่ายภาพเซลฟี่สุดเจ๋ง ภาพถ่ายของคุณจะได้รับการปรับแก ้และพร ้อมสําหรับการแบ่ง

ปันในทันที
หากต้องการดาวน์โหลดแอพ Lumia Selfie หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร ์ชันล่าสุดอยู่ โปรดไปที่

www.windowsphone.com Lumia Selfie อาจไม่มีสําหรับโทรศัพท ์บางรุ่น
1. แตะ Lumia Selfie

2. หากต้องการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกล้องด้านหน้า เพียงแตะที่หน้าจอ โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการใช ้กล้องหน้า

สําหรับความพร ้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

3. หากต้องการถ่ายภายเซลฟี่ด้วยกล้องหลัก ให้แตะ เพื่อสลับกล ้อง หากจําเป็น ให้ดูที่เลนส ์ของกล้อง ทํา

ตามเสียงบี๊พเพื่อจัดการถ่ายภาพ และถือให้นิ่งขณะที่กล้องถ่ายภาพของคุณ

เคล็ดลับ: ในการหลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องสั่น ให้แตะ

> ตัวจับเวลา และเลือกเวลาหน่วง

4. ในการจัดภาพถ่ายตัวเอง ให้เลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน แล้วแตะ

5. ในการปรับแก ้ภาพถ่ายตัวเองของคุณ ให้แตะ

6. ในการใช ้ตัวกรองกับภาพถ่ายตัวเองของคุณ ให้แตะ

เคล็ดลับ: ในการลบการปรับแก้และตัวกรองทั้งหมดออกจากภาพถ่ายตัวเอง ให้แตะ

>

ล้างเอฟเฟกต ์ทั้งหมด

7. ในการจัดเก็บภาพถ่ายตัวเองของคุณ ให้แตะ