Microsoft Lumia 535 - การใช้​ข้อความ​เสียง​พร้อม​ภาพ

background image

การใช้ข้อความเสียงพร้อมภาพ
ข้อความเสียงพร ้อมภาพจะช่วยให้คุณเห็นรายการข้อความเสียง และสามารถเลือกว่าจะเล่นหรือลบรายการใดได้
คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อสมัครใช ้บริการนี้ในโทรศัพท ์ของคุณ
1. แตะ >

> การตั้งค่า

2. สลับ ข้อความเสียงพร ้อมภาพ ไปที่ เปิด

3. ป้อนเบอร ์ของข้อความเสียงของคุณในช่อง ข้อความเสียง
ติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อขอเบอร ์เข้าใช ้ข้อความเสียงของคุณ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนเบอร ์ข้อความเสียงอื่นอีกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

การฟังข้อความเสียง

แตะ แล้วปัดไปทางขวาเพื่อดูรายการข้อความเสียง หากเครื่องขอ ให้ป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะข้อความที่ต้องการ

ฟัง