Microsoft Lumia 535 - การใช้​สายเรียก​ซ้อน

background image

การใช้สายเรียกซ ้อน
มีสายอื่นโทรซ ้อนเข้ามาระหว่างที่คุณกําลังใช ้สายอยู่ใช่ไหม สายเรียกซ ้อนจะช่วยให้คุณสามารถรับสายหรือพัก

สายใดสายหนึ่งได้
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่าย+ > ตั้งค่า

2. หากคุณมีโทรศัพท ์แบบสองซิม ให้แตะซิมที่คุณต้องการ โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สําหรับ

ความพร ้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

3. สลับ สายเรียกซ ้อน ไปที่ เปิด
การพักสายแรกและร ับสายใหม่

แตะ ร ับสาย
การวางสายแรกและร ับสายใหม่

แตะ วางสาย+ร ับสาย
การเพิกเฉยต่อสายใหม่

แตะ ไม่ร ับ
พักสายหนึ่งและร ับอีกสายหนึ่ง

แตะ รอสาย > เพิ่มสาย แล้วโทรถึงคนที่คุณต้องการ
การสลับระหว่างสาย

แตะ แตะเพื่อสลับ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

57