Microsoft Lumia 535 - การส่ง​ตำแหน่งที่ตั้ง​ของคุณ​ในข้อความ

background image

การส่งตําแหน่งที่ตั้งของคุณในข้อความ
ขอให้เพื่อนของคุณมาหาและพบคุณ แต่พวกเขาไม่รู ้ว่าคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหม การส่งที่ตั้งของคุณบนแผนที่ให้กับ

เพื่อนๆ
คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค