Microsoft Lumia 535 - การจัด​เก็บเบอร์​จากข้อความ​ที่ได้​รับ

background image

การจัดเก็บเบอร ์จากข้อความที่ได้ร ับ
คุณเคยได้รับข้อความจากเบอร ์ของคนที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ใน Hub ผู้คน หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร ์นั้นไว้

ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย
1. แตะ ข้อความ

2. ในรายการการสนทนา ให้แตะการสนทนา และ >

3. แตะ แก ้ไขเบอร ์โทรศัพท ์และประเภทเบอร ์โทรศัพท ์ และแตะ

4. แก้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ