Microsoft Lumia 535 - การจัด​เก็บเบอร์​จากสาย​ที่ได้​รับ

background image

การจัดเก็บเบอร ์จากสายที่ได้ร ับ
คุณเคยได้รับสายจากเบอร ์ของคนที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ใน Hubผู้คน หรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร ์นั้นไว้

ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย
1. แตะ

และปัดไปที่ ประวัติ

2. แตะ ที่อยู่ถัดไปจากหมายเลขโทรศัพท ์ แล้วแตะ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

59

background image

3. แตะ แก ้ไขเบอร ์โทรศัพท ์และประเภทเบอร ์โทรศัพท ์ และแตะ

4. แก ้ไขรายละเอียดของรายชื่ออื่นๆ รวมทั้งชื่อ และแตะ