Microsoft Lumia 535 - การสร้าง แก้ไข หรือ​ลบกลุ่ม​รายชื่อ

background image

การสร้าง แก้ไข หรือลบกลุ่มรายชื่อ
คุณสามารถสร ้างกลุ่มรายชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลหลายรายได้พร ้อมกัน หรือเพื่อดูข่าวอัพเดตในเครือ

ข่ายสังคมจากสมาชิกในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และติดต่อ

กับพวกเขาได้เร็วขึ้นโดยส่งข้อความเพียงครั้งเดียว
แตะ ผู้คน และปัดไปที่ ห้อง
1.
แตะ > กลุ่ม

2. ป้อนชื่อกลุ่มของคุณ และแตะ

3. แตะ และรายชื่อ ในการเพิ่มรายชื่ออื่น ให้แตะ อีกครั้ง

4. แตะ

เคล็ดลับ: มีกลุ่มที่ชื่อว่า เพื่อนสนิท ในโทรศัพท ์อยู่แล้ว

การเพิ่มรายชื่อกลุ่มใหม่

แตะกลุ่ม แล้วแตะ > และรายชื่อ
การนํารายชื่อออกจากกลุ่ม

แตะกลุ่ม และ แตะรายชื่อ และ ลบจากกลุ่ม
การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

แตะกลุ่ม และ

> เปลี่ยนชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่

การลบกลุ่มรายชื่อ

แตะกลุ่ม และ

> ลบ