Microsoft Lumia 535 - การเชื่อม​โยงราย​ชื่อ

background image

การเชื่อมโยงรายชื่อ
คุณมีรายการบันทึกแยกสําหรับรายชื่อเดียวกันจากบริการเครือข่ายสังคมหรือบัญชีอีเมลที่แตกต่างกันใช่หรือไม่

คุณสามารถเชื่อมโยงหลายรายชื่อได้เพื่อให้ข้อมูลของพวกเขาอยู่ในบัตรรายชื่อเดียว
แตะ ผู้คน และปัดไปที่ รายชื่อ
1.
แตะรายชื่อหลักที่คุณต้องการเชื่อมโยงด้วย และแตะ

2. แตะ เลือกรายชื่อ และรายชื่อที่จะเชื่อมโยง
การยกเลิกการเชื่อมโยงรายชื่อ

แตะรายชื่อหลักและ

และแตะรายชื่อที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงและ เลิกเชื่อมโยง