Microsoft Lumia 535 - อีเมล

background image

อีเมล

คุณสามารถใช ้โทรศัพท ์เพื่ออ่านและตอบกลับอีเมลได้ในขณะเดินทาง

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
หากส่งและรับอีเมล คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร ์เน็ต