Microsoft Lumia 535 - การตอบ​กลับอีเมล

background image

การตอบกลับอีเมล
คุณได้รับอีเมลที่ต้องตอบด่วนใช่หรือไม่ ตอบกลับทันทีโดยใช ้โทรศัพท ์ของคุณ
1. แตะ

2. เปิดอีเมลและแตะ

เคล็ดลับ: ในการตอบกลับถึงผู้ส่งเท่านั้น ให้แตะ ตอบกลับ ในการตอบกลับผู้ส่งและผู้รับอื่นๆ ทั้งหมด ให้

แตะ ตอบกลับทั้งหมด

การส่งต่ออีเมล

เปิดอีเมลและแตะ > ส่งต่อ