Microsoft Lumia 535 - เพิ่ม​ศูนย์​ฝากข้อความ Exchange ใน​โทรศัพท์​ของคุณ

background image

เพิ่มศูนย ์ฝากข้อความ Exchange ในโทรศัพท ์ของคุณ
คุณต้องการเข้าถึงอีเมลที่ทํางาน รายชื่อ และปฏิทินได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร ์ หรืออยู่ข้าง

นอกพร ้อมกับโทรศัพท ์ของคุณหรือไม่ คุณสามารถซิงค ์ข้อมูลสําคัญระหว่างโทรศัพท ์กับเซิร ์ฟเวอร ์ Microsoft

Exchange ได้
คุณจะตั้งค่า Exchange ได้ต่อเมื่อบริษัทของคุณมีเซิร ์ฟเวอร ์ Microsoft Exchange นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ IT

ของบริษัทจะต้องเปิด Microsoft Exchange ให้กับบัญชีของคุณ
ก่อนเริ่มการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้

ที่อยู่อีเมลของบริษัท

ชื่อเซิร ์ฟเวอร ์ Exchange ของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)

ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)

รหัสผ่านเข้าเครือข่ายของบริษัท

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเพิ่มระหว่างการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร ์ฟเวอร ์ Exchange หากคุณไม่

ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > อีเมล+บัญชี

2. แตะ เพิ่มบัญชี > Exchange

3. เขียนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Exchange ของคุณ แล ้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้
ในช่วงที่ตั้งค่า คุณสามารถกําหนดประเภทเนื้อหาและความถี่ที่คุณต้องการให้โทรศัพท ์ซิงค ์กับเซิร ์ฟเวอร ์ ใน

การซิงค ์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Exchange