Microsoft Lumia 535 - การปรับ​ระดับ​เสียง

background image

การปร ับระดับเสียง
หากคุณไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท ์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมากๆ หรือเสียงโทรดังเกินไป คุณสามารถ

ปรับระดับเสียงตามต้องการได้
ใช ้ปุ่มปรับระดับเสียง ระดับเสียงสูงสุดคือ 10

ตามค่าเริ่มต้น ปุ่มปรับระดับเสียงจะควบคุมเสียงปลุกและเสียงเตือน
อย่าต่อโทรศัพท ์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทําให้โทรศัพท ์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อม

ต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้

รับการรับรองให้ใช ้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสําคัญกับระดับเสียงให้มาก

เป็นพิเศษ
หากคุณเชื่อมต่อหูฟังแล้ว ปุ่มปรับระดับเสียงจะควบคุมทั้งเสียงเรียกเข้าและเสียงสื่อพร ้อมกัน โดยระดับเสียงสูงสุด

คือ 30
การปร ับระดับเสียงสําหร ับสื่อและแอพ

กดปุ่มระดับเสียง แล้วแตะ

และแตะแถบระดับเสียงสําหรับสื่อและแอพเพื่อตั้งระดับเสียงที่คุณต้องการ ระดับเสียง

สูงสุดคือ 30
สลับเป็นโหมดปิดเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียง แล้วแตะ

> หากต้องการสลับเป็นปิดโหมดเงียบ ให้แตะ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท ์สั่นเตือน ให้แตะ ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงอื่นๆ ให้

ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เสียงเรียกเข้า+เสียง