Microsoft Lumia 535 - การปรับ​ตั้งค่า​โทรศัพท์​ของคุณ

background image

การปร ับตั้งค่าโทรศัพท ์ของคุณ

เรียนรู ้วิธีการปรับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นและวิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

30