Microsoft Lumia 535 - การสร้าง​หน้าจอ​เริ่ม​ต้นที่​ปลอดภัย​และสนุก​สำหรับ​เด็ก

background image

การสร้างหน้าจอเริ่มต้นที่ปลอดภัยและสนุกสําหร ับเด็ก
คุณสามารถปล่อยให้เด็กๆ ใช ้บางแอพของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะเผลอลบอีเมลงานของคุณ สั่ง

ซื้อของออนไลน์ หรือทําสิ่งอื่นใดที่ไม่ควรทํา ใส่แอพ เกม และรายการโปรดอื่นๆ ที่เลือกไว้ให้สําหรับเด็กเพื่อ

ให้พวกเขาสนุกกับหน้าจอเริ่มต้นของตัวเอง

1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด

2. แตะ มุมของเด็ก

3. เลือกเนื้อหาที่เด็กๆ สามารถใช ้งานได้ คุณยังสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงหน้าจอเริ่ม

ต้นของคุณได้

เคล็ดลับ: หากต้องการปล่อยให้เด็กๆ ทําการซื้อในแอพ เช่น ซื้อแต้มในการเล่นเกม ให้กําหนดรหัส PIN

กระเป๋าสตางค ์ คุณต้องพิมพ ์รหัส PIN กระเป๋าสตางค ์เพื่อทําการซื้อในแต่ละรายการ ในการกําหนดรหัส

PIN กระเป๋าสตางค ์ ให้แตะ กระเป๋าสตางค ์ >

> การตั้งค่า+รหัส PIN อาจมีการจํากัดอายุใน

การซื้อบางรายการ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

34

background image

เนื่องจาก Internet Explorer ไม่สามารถใช ้งานได้ใน มุมของเด็ก คุณจึงไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเว็บไซต ์

ที่เด็กๆ ของคุณจะเข้าชม
การไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคุณเอง

กดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้ง และปัดหน้าจอล็อกของคณเองข

ึ้นด้านบน หากคุณตั้งค่ารหัสผ่านไว้ ให้พิมพ ์ลงไป

การกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้นของเด็ก

ในหน้าจอล็อกของคุณเอง ใหป้ัดไปทางซา้ย สวนในหน

้าจอล็อ ของเด็ก ให้ปัดขึ้นด้านบน

การปิดหน้าจอเริ่มต้นของเด็ก

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด และสลับ มุมของเด็ก ไปที่ ปิด