Microsoft Lumia 535 - การยืด​อายุแบตเตอรี่

background image

การยืดอายุแบตเตอรี่

ใช ้โทรศัพท ์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปพร ้อมกับการรักษาอายุแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามความต้องการใช ้งาน

มีขั้นตอนที่คุณสามารถดําเนินการเพื่อประหยัดพลังงานบนโทรศัพท ์ของคุณ
ในการประหยัดพลังงาน ให้ทําดังนี้

ชาร ์จอย่างเหมาะสม

ชาร ์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอ

เลือกเฉพาะเสียงที่จําเป็น

ปิดเสียงที่ไม่จําเป็น เช่น เสียงปุ่มกดต่างๆ บนหน้าจอเริ่มต้น ปัด

ลงจากด้านบนของหน้าจอ แล ้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด >

เสียงเรียกเข้า+เสียง แล้วเลือกเสียงที่ต้องการเปิดไว้

ใช ้ชุดหูฟังแบบมีสาย

ใช ้ชุดหูฟังแบบมีสายแทนการใช ้ลําโพง

ใช ้ ประหยัดพลังงาน

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท ์ใช ้โหมดประหยัดพลังงาน

โดยอัตโนมัติเมื่อระดับประจุแบตเตอรี่เหลือน้อย ในการตรวจ

สอบสถานะแบตเตอรี่ และเปิด ประหยัดพลังงาน บนหน้าจอเริ่ม

ต้น ให้ปัดลงจากด้านบนหน้าจอ แล้วแตะ การตั้ง

ค่าทั้งหมด > ประหยัดพลังงาน
เมื่อโทรศัพท ์ของคุณอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน คุณอาจไม่

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพทั้งหมดได ้

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอโทรศัพท ์

ตั้งค่าให้หน้าจอโทรศัพท ์ปิดลงหลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง

ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ

การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อก > ปิดหน้า

จอหลังจาก

เปลี่ยนการตั้งค่า แสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ ในการดูเวลา

และการแจ้งเตือนอย่างย่อขณะเลื่อนโทรศัพท ์ของคุณ ให้

ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ

การตั้งค่าทั้งหมด > แสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ

และสลับ หน้าจอ แสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ ไปที่

แอบดู ในการปิด แสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ ให้สลับ

หน้าจอ แสดงข้อมูลขณะปิดหน้าจอ ไปที่ ปิด โทรศัพท ์

ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการดูสรุปข้อมูล สําหรับข้อมูลรุ่นที่

ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

แตะสองครั้งเพื่อให้โทรศัพท ์กลับมาทํางานอีกครั้งเมื่อ

จําเป็น ในการปิดการใช ้คุณสมบัติ ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น

ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้ง

ค่าทั้งหมด > สัมผัส และสลับ ปลุกการทํางาน ไปที่ ปิด

โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการแตะสองครั้ง สําหรับ

ข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

38

background image

การลดความสว่างของหน้าจอ

ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ

การตั้งค่าทั้งหมด > ความสว่าง ตรวจสอบให้แน่ใจ

ว่าสลับ ปร ับอัตโนมัติ ไปที่ ปิด

สลับ ระดับ ไปที่

น้อย และสลับ ปร ับอัตโนมัติ ไปที่ เปิด

เพื่อ

ให้สามารถเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ

โทรศัพท ์ของคุณต้องมีเซนเซอร ์แสง สําหรับข้อมูลรุ่นที่

ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

หากต้องการลดความสว่างของหน้าจอขณะเปิดใช ้งาน

โหมดประหยัดพลังงาน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัด

ลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด >

หน้าจอ และสลับ ความสว่างจาก Battery Saver ไปที่

เปิด

ไม่ให้มีแอพทํางานในพื้นหลัง

ปิดแอพที่คุณไม่ได้ใช ้ ในการปิดแอพส่วนใหญ่ ให้กด

ค้างไว้ แล้วแตะ บนแอพที่คุณต้องการปิด

การเลือกใช ้บริการค้นหาตําแหน่ง

หากคุณต้องการเปิดใช ้งานบริการค้นหาตําแหน่ง โดยไม่ใช ้

บริการเช็คอิน ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้าน

บนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด ปัดไปที่

แอพพลิเคชั่น แตะ ผู้คน และสลับ ใช้ตําแหน่งของฉัน

ไปที่ ปิด

การเลือกใช ้การเชื่อมต่อเครือข่าย

ตั้งค่าให้โทรศัพท ์ของคุณลดความถี่ในการตรวจสอบอีเมล

ใหม่ หรือตรวจเมื่อขอเท่านั้น ในกล่องจดหมายทั้งหมด

ที่คุณมี แตะ

> การตั้งค่า > การตั้งค่าการซิงค ์

และเลือกความถี่ในการซิงค ์

เปิด Bluetooth ต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้น

เปิด NFC ต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้น ในการปิดคุณสมบัติ NFC

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ

การตั้งค่าทั้งหมด > NFC และสลับ แตะเพื่อแบ่งปัน

ไปที่ ปิด

NFC ไม่ได้รองรับในโทรศัพท ์ทุกรุ่น สําหรับ

ข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures

ใช ้การเชื่อมต่อ WiFi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร ์เน็ตแทนการ

เชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

หยุดการสแกนหาเครือข่ายไร ้สายที่พร ้อมใช ้งาน ในหน้า

จอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้ง

ค่าทั้งหมด > Wi-Fi และสลับ เครือข่าย Wi-Fi ไปที่ ปิด

หากคุณกําลังฟังเพลงหรือใช ้โทรศัพท ์ แต่ไม่ต้องการ

โทรออกหรือรับสาย ให้เปิด โหมดเครื่องบิน ในหน้าจอเริ่ม

ต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้ง

ค่าทั้งหมด > โหมดเครื่องบิน และสลับ สถานะ ไปที่ เปิด

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

39

background image

ตรวจสอบการใช้แบตเตอรี่

ในการตรวจสอบว่าแอพใดใช ้แบตเตอรี่เปลือง บนหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล ้วแตะ การตั้ง

ค่าทั้งหมด > ประหยัดพลังงาน และปัดไปที่ การใช้งาน