Microsoft Lumia 535 - การใช้​แป้นพิมพ์​บนหน้า​จอ

background image

การใช้แป้นพิมพ ์บนหน้าจอ
การเขียนโดยใช ้แป้นพิมพ ์บนหน้าจอทําได้ง่าย คุณสามารถใช ้แป้นพิมพ ์ขณะถือโทรศัพท ์แบบตั้งตรงหรือ

แบบตะแคงข้างได้
แตะกล่องข้อความ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

40

background image

1

ปุ่มอักขระ

2

ปุ่ม Shift

3

ปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์

4

ปุ่มภาษา

5

ปุ่มสัญลักษณ์ยิ้ม

6

ปุ่มเว้นวรรค

7

ปุ่ม Enter

8

ปุ่ม Backspace

รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแอพและภาษา ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อ

มีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป ตัวอย่างนี้แสดงแป้นพิมพ ์ภาษาอังกฤษ

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มปุ่มจุลภาคลงบนแป้นพิมพ ์ ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้ว

แตะ การตั้งค่าทั้งหมด > แป้นพิมพ ์ > ขั้นสูง > แสดงคีย ์เครื่องหมายจุลภาคเมื่อใช้ได้ คุณจะ

สามารถเพิ่มปุ่มจุลภาคได้ก็ต่อเมื่อคุณติดตั้งอย่างน้อย 2 แป้นพิมพ ์ในโทรศัพท ์

การสลับระหว่างอักขระตัวพิมพ ์ใหญ่และตัวพิมพ ์เล็ก

แตะปุ่ม shift ในการเปิดโหมด Caps Lock แตะปุ่มนี้สองครั้ง ในการกลับไปที่โหมดปกติ ให้แตะปุ่ม Shift อีกครั้ง
การพิมพ ์ตัวเลขหรืออักขระพิเศษ

แตะปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ ในการดูปุ่มอักขระพิเศษเพิ่มเติม ให้แตะปุ่ม Shift ค้างไว้ ปุ่มอักขระพิเศษบางปุ่ม

ใช ้เพื่อแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ อีก ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม แตะปุ่มสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษค้างไว้

เคล็ดลับ: ในการใส่เครื่องหมายจุดเมื่อจบประโยค และเริ่มประโยคใหม่ ให้แตะปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง

เคล็ดลับ: ในการป้อนตัวเลขหรืออักขระพิเศษอย่างรวดเร็ว ขณะกดปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ค้างไว้ ให้

เลื่อนนิ้วไปที่อักขระนั้น และยกนิ้วขึ้น

การคัดลอกหรือวางข้อความ

แตะคํา ลากวงกลมหน้าและหลังคํานั้นเพื่อไฮไลต ์ส่วนที่คุณต้องการคัดลอก และแตะ ในการวางข้อความ ให้แตะ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

41

background image

การเพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงให้อักขระ

แตะอักขระค้างไว้ แล้วแตะอักขระเน้นเสียง
การลบอักขระ

แตะปุ่ม Backspace
การสลับระหว่างภาษาที่ใช้เขียน

แตะปุ่มภาษาค้างไว้ แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งมากกว่าหนึ่ง

แป้นพิมพ ์ขึ้นไป
การย้ายเคอร ์เซอร ์

ในการแก ้ไขคําที่คุณเพิ่งเขียน ให้แตะข้อความค้างไว้จนกว่าเคอร ์เซอร ์จะปรากฏขึ้น ลากเคอร ์เซอร ์ไปยังตําแหน่ง

ที่คุณต้องการ