Microsoft Lumia 535 - ใช้โทรศัพท์​ของคุณ​อย่าง​สะดวก​สบาย

background image

การสั่งงานโทรศัพท ์ของคุณโดยใช้เสียง
คุณจําเป็นต้องใช ้โทรศัพท ์ในขณะที่มือไม่ว่างใช่หรือไม่ คุณสามารถใช ้เสียงของคุณในการโทรออก ส่งข้อความ

SMS ค้นหาในเว็บ หรือเปิดแอพ
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช ้ได้กับทุกภาษา คุณอาจต้องดาวน์โหลดแพ็คเกจภาษาก่อนที่คุณจะใช ้คุณสมบัตินี้ได้

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่ www.windowsphone.com
1. กด ค้างไว้

2. เปล่งคําสั่งเสียงในโทรศัพท ์ของคุณ

ตัวอย่าง: ในการดูกําหนดการ ให้เปล่งคําว่า Open calendar

ใช้โทรศัพท ์ของคุณอย่างสะดวกสบาย
ขยายขนาดตัวอักษรให้ใหญ่และขยายหน้าจอให้ดูง่ายขึ้น
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด

2. แตะ ความง่ายในการเข้าถึง
การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

แตะตัวเลื่อน ขนาดข้อความ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

36

background image

การเปิดความคมชัดสูง

สลับ ความคมชัดสูง ไปที่ เปิด
การขยายขนาดหน้าจอ

สลับ แว่นขยายหน้าจอ ไปที่ เปิด

และแตะสองครั้งที่หน้าจอโดยใช ้ 2 นิ้ว เมื่อใช ้แว่นขยาย ให้ใช ้ 2 นิ้ว

เลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ในการหยุดการขยายขนาด ให้แตะหน้าจอสองครั้งด้วย 2 นิ้ว