Microsoft Lumia 535 - การสลับ​ระหว่าง​มุมมอง​ปฏิทิน

background image

การสลับระหว่างมุมมองปฏิทิน
ต้องการดูนัดหมายของคุณสําหรับวันหรือสัปดาห ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วหรือไม่ กําลังวางแผนวันหยุดใช่ไหม คุณ

สามารถเรียกดูผ่านปฏิทินของคุณในมุมมองต่างๆ ได้
แตะ ปฏิทิน
1.
หากต้องการสลับระหว่างมุมมองแบบวัน สัปดาห ์ เดือน และปี ให้แตะ ในมุมมองแบบสัปดาห ์หรือเดือน แตะ

วันที่ต้องการดูเหตุการณ์ทั้งหมดของคุณ

2. ในการสลับระหว่างมุมมองแบบวัน สัปดาห ์ เดือน หรือปี ให้ปัดไปทางซ ้ายหรือขวา ในการข้ามไปที่เดือน

ที่ต้องการในปีใดปีหนึ่งอย่างรวดเร็ว ในมุมมองแบบปี ให้ปัดไปยังปีที่คุณต้องการ แล้วแตะเดือน

เคล็ดลับ: หากอนุญาตให้ปฏิทินใช ้ตําแหน่งของคุณ คุณก็จะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศในแบบราย

วันหรือรายสัปดาห ์ได้

การตรวจสอบรายการงานของคุณ

แตะ

> งาน

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

46