Microsoft Lumia 535 - การเพิ่ม​งานลงใน​รายการ​งานของ​คุณ

background image

การเพิ่มงานลงในรายการงานของคุณ
คุณมีกําหนดการสําคัญที่ต้องจัดการที่ทํางาน คืนหนังสือของห้องสมุด หรืองานบางอย่างที่คุณต้องจําให้ได้

ใช่หรือไม่ คุณสามารถเพิ่มรายการดังกล่าวในรายการงานของคุณ และลบออก เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น หาก

คุณมีกําหนดเวลาของงานนั้นๆ อยู่แล้ว ให้ตั้งการเตือน
แตะ ปฏิทิน >

> งาน

1. แตะ และป้อนรายละเอียดในช่อง

2. ในการเพิ่มการเตือนความจํา ให้เปลี่ยน เตือนความจํา เป็น เปิด

แล้วตั้งเวลาและวันที่ต้องการให้เตือน

3. แตะ
การแก้ไขหรือลบงาน

แตะงานนั้นค้างไว้ และแตะ แก้ไข หรือ ลบ

เคล็ดลับ: รู ้สึกกระตือรือร ้นใช่ไหม หรือมีงานเยอะและไม่มีเวลาในการทํางานเพิ่มเติมใช่ไหม ในการเลื่อน

เวลาของเหตุการณ์ไปข้างหน้าหรือเลื่อนออกไป ให้แตะงานดังกล่าวค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การทําเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์

แตะงานนั้นค้างไว้ และแตะ เสร็จสมบูรณ์