Microsoft Lumia 535 - การตั้ง​ค่า My Family

background image

การตั้งค่า My Family
ต้องการควบคุมสิ่งที่ลูกของคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากโทรศัพท ์ใช่หรือไม่ My Family ทําให้คุณสามารถ

จํากัดลูกไม่ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาที่เก็บค่าบริการหรือไม่สมกับวัยจาก Store หรือ games store
Xbox ไม่รองรับบัญชีของเด็กในบางประเทศหรือภูมิภาคที่สามารถใช ้งาน Windows Phones
1. ไปที่ https://www.windowsphone.com/family และลงชื่อเข้าใช ้บัญชี Microsoft

2. เพิ่มบัญชีที่คุณต้องการไว้ใน My Family

3. เปลี่ยนการตั้งค่าสําหรับบัญชีของลูก
สําหรับการตั้งค่า My Family เพิ่มเติม ไปที่ https://familysafety.microsoft.com