Microsoft Lumia 535 - การวิจา​รณ์แอพ

background image

การวิจารณ์แอพ
คุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับแอพตัวใดตัวหนึ่งกับ Store ผู้ใช ้คนอื่นๆ ใช่หรือไม่ ให้คะแนนและวิจารณ์

แอพนั้นๆ คุณสามารถโพสต ์คําวิจารณ์ได้หนึ่งรายการต่อหนึ่งแอพที่คุณเคยดาวน์โหลด
1. ในเมนูแอพ ให้แตะแอพที่ต้องการค้างไว้ แล้วแตะ ให้คะแนนและวิจารณ์

2. ให้คะแนนแอพนั้นๆ และวิจารณ์ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช ้วิธีเดียวกันนี้ในการให้คะแนนและวิจารณ์รายการอื่นๆ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

51

background image

ร ับโฆษณา

หากคุณต้องการรับโฆษณาและเคล็ดลับเกี่ยวกับแอพที่คุณน่าจะสนใจ บนหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้าน

บนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด และสลับ รหัสโฆษณา ไปที่ เปิด

หากคุณต้องการล้างข้อมูล

ที่โทรศัพท ์ใช ้ในการหาโฆษณาและเคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับคุณ แตะ รีเซ็ตรหัสโฆษณาของคุณ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

52