Microsoft Lumia 535 - การจัด​การซิม​ของคุณ

background image

การจัดการซิมของคุณ
ไม่ต้องการทํางานในช่วงเวลาว่างของคุณใช่ไหม หรือคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ราคาย่อมเยากว่าบนซิมเดียวกัน

คุณสามารถตัดสินใจเลือกซิมที่ต้องการใช ้ได้
โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สําหรับความพร ้อมในการให้บริการ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท ์+SIM

2. ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซิม แตะซิมที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนชื่อซิมการ ์ด

แตะ ชื่อ SIM จากนั้นพิมพ ์ชื่อที่คุณต้องการ
เลือกซิมที่ต้องการใช้สําหร ับการเชื่อมต่อข้อมูล

แตะ SIM สําหร ับการเชื่อมต่อข้อมูล และซิมที่คุณต้องการ
ปิดซิม

สลับ สถานะ SIM ไปที่ ปิด
การเชื่อมโยงไทล ์ต่างๆ ของซิมในหน้าจอเริ่มต้น

หากต้องการเชื่อมต่อไทล ์ต่างๆ สําหรับการโทรหรือส่งข้อความในหน้าจอเริ่มต้นให้อยู่ภายใต้ไทล ์เดียวกันสําหรับ

ซิมทั้งสองของคุณ ให้แตะไทล ์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ

> เชื่อมโยงไทล ์