Microsoft Lumia 535 - การโอน​สายระหว่าง​ซิมของ​คุณ

background image

การโอนสายระหว่างซิมของคุณ
โอนสายระหว่างซิมของคุณโดยใช ้ ซิม Smart Dual เมื่อมีคนโทรหาคุณในซิมหนึ่งในระหว่างที่คุณกําลังใช ้สาย

อยู่ในอีกซิมหนึ่ง คุณสามารถจัดการสายของคุณจากทั้งสองซิมได้ราวกับว่ามีเพียงแค่ซิมเดียว
โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สําหรับความพร ้อมในการให้บริการ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
คุณต้องใส่ทั้งสองซิมเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการโทรแบบสองซิม
หากต้องการทราบถึงความพร ้อมของบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่าย+

2. แตะ ตั้งค่า

3. หากต้องการเลือกวิธีการโอนสายระหว่างซิมของคุณ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสําหรับ ซิม Smart Dual

4. ป้อนเบอร ์โทรศัพท ์สําหรับซิมของคุณ แล้วแตะ ส่ง

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

48

background image

5. แตะ การตั้งค่าระบบสองซิมเพิ่มเติม เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเครือข่ายที่เหลือ เช่น การเชื่อมต่อข้อมูล

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตรึงการตั้งค่าการโทรแบบสองซิมไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นเพื่อให้เข้าใช ้งานได้ง่าย

อีกด้วย