Microsoft Lumia 535 - การซิงค์​เพลงและ​วิดีโอ​ระหว่าง​โทรศัพท์​ของคุณ​กับคอมพิวเตอร์

background image

การซิงค ์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท ์ของคุณกับคอมพิวเตอร ์

คุณมีไฟล ์สื่อบนคอมพิวเตอร ์ที่ต้องการนํามาฟังหรือดูบนโทรศัพท ์ของคุณหรือไม่ ใช ้สาย USB เพื่อซิงค ์เพลงและ

วิดีโอระหว่างโทรศัพท ์กับคอมพิวเตอร ์
1. ต่อโทรศัพท ์กับคอมพิวเตอร ์ที่ใช ้ร่วมกันได้โดยใช ้สายเคเบิล USB

2. ในตัวจัดการไฟล ์ของคอมพิวเตอร ์ของคุณ เช่น Windows Explorer หรือ Finder ลากและวางเพลงและวิดีโอ

ของคุณลงในโทรศัพท ์ของคุณ

เคล็ดลับ: หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร ์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณ

ยังสามารถใช ้แอพ Windows Phone ได้ Windows 8 จะติดตั้งแอพดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากคุณมีระบบ

ปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้จาก www.windowsphone.com

สําหรับข้อมูลที่จะดูว่าแอพใดใช ้กับคอมพิวเตอร ์ใดได้บ้าง ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

97

background image

แอพ

Windows

Phone

แอพ

Windows

Phone

สําหร ับ

เดสก ์ท็อป

แอพ

Windows

Phone

สําหร ับ Mac

Windows

Explorer

Windows 8

x

x

x

Windows 8 RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x