Microsoft Lumia 535 - การเล่น​เกม

background image

การเล่นเกม
การเล่นเกมบนโทรศัพท ์เป็นการเข้าสังคมโดยแท้จริง Xbox ซึ่งเป็นบริการการเล่นเกมของ Microsoft จะทําให้

คุณสามารถเล่นเกมกับเพื่อนๆ ได้ และใช ้โปรไฟล ์ผู้เล่นเกมของคุณในการติดตามคะแนนและผลการเล่น คุณ

สามารถดําเนินการได้ทางออนไลน์ บนคอนโซล Xbox และบนโทรศัพท ์ของคุณใน Hub เกม
แตะ เกม
ปัดไปที่ คอลเลกชัน แล้วเลือกเกม หากเกมที่เลือกเป็นเกมใน Xbox ให้ลงชื่อเข้าใช ้บัญชี Xbox หากยังไม่มีบัญชี

ดังกล่าว คุณสามารถสร ้างขึ้นได้ Xbox มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถตรึงเกมโปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ ในเมนูแอพ ให้แตะเกมที่ต้องการค้างไว้ แล้วแตะ

ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม
เคล็ดลับ:
คุณสามารถใช ้โทรศัพท ์เป็นรีโมทคอนโทรลสําหรับคอนโซล Xbox One และโต้ตอบกับเพื่อน

เล่นเกมของคุณได้ ไปที่ www.windowsphone.com เพื่อดาวน์โหลดแอพ Xbox One

SmartGlass

การดูเกมอื่นเพิ่มเติม

ปัดไปที่ คอลเลกชัน และแตะ games store

เคล็ดลับ: เมื่อลงชื่อเข้าใช ้ในบัญชี Xbox ของคุณ คุณสามารถรับคําเชิญจากเพื่อนๆ ของคุณเพื่อเล่นเกม

ได้ หากคุณยังไม่มีเกม แต่เกมดังกล่าวมีให้บริการในพื้นที่ของคุณใน games store คุณสามารถ

ดาวน์โหลดรุ่นทดลองหรือซื้อเกมดังกล่าวได้ทันที

การเล่นเกมต่อหลังจากหยุดชั่วคราว

เมื่อคุณกลับไปที่เกม คุณอาจเห็นไอคอนเล่นต่อภายในเกมนั้น หากไม่มี ให้แตะที่หน้าจอ