Microsoft Lumia 535 - การตรวจ​สอบพยากรณ์​อากาศ​ล่าสุด

background image

การตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่าสุด
เมื่อคุณต้องการทราบว่าฝนจะตกหรือแดดออก ให้ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันหรือพยากรณ์อากาศสําหรับ