Microsoft Lumia 535 - การทำงาน​ด้วย Word Mobile

background image

การทํางานด้วย Word Mobile
ตกแต่งเอกสารของคุณให้สวยงามแม้อยู่ระหว่างเดินทางด้วย Microsoft Word Mobile คุณสามารถสร ้าง

หรือแก ้ไขเอกสาร และแบ่งปันงานของคุณบนไซต ์ SharePoint ได้
แตะ Office
1.
ปัดไปที่ ที่เก็บ

2. แตะที่ตั้งของไฟล ์

3. แตะไฟล ์ Word ที่คุณต้องการแก ้ไข

4. ในการแก ้ไขข้อความ ให้แตะ

5. ในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้แตะ

> บันทึก

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

103

background image

เคล็ดลับ: ในการเข้าถึงเอกสารสําคัญอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรึงเอกสารนั้นไว้บนหน้าจอเริ่มต้น แตะ

เอกสารค ้างไว้ แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

การสร้างเอกสารใหม่

ปัดไปที่ ล่าสุด และแตะ
การค้นหาข้อความในเอกสาร

แตะไฟล ์ Word และ
การเพิ่มข้อคิดเห็น

แตะ >
การจัดรูปแบบข้อความ

แตะไฟล ์ Word และ >
การไฮไลต ์ข้อความ

แตะไฟล ์ Word และ > แล้วเลือกสีของไฮไลต ์
การดูโครงสร้างของเอกสาร

แตะ
การส่งเอกสารทางอีเมล

แตะไฟล ์ Word และ

> แบ่งปัน...

การลบเอกสาร

ปัดไปที่ ที่เก็บ แตะเอกสารค้างไว้ แล้วแตะ ลบ