Microsoft Lumia 535 - นี่คือ Lumia เครื่อง​แรกของ​คุณใช่​ไหม

background image

นี่คือ Lumia เครื่องแรกของคุณใช่ไหม

เริ่มต้นใช ้งานกันเลย ตั้งค่าโทรศัพท ์ใหม่ของคุณ สํารวจมุมมองและเมนูต่างๆ ของโทรศัพท ์ และเรียนรู ้วิธีการใช ้

หน้าจอแบบสัมผัส