Microsoft Lumia 535 - สารบัญ

background image

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

5

การเริ่มต้นใช้งาน

6

การล็อกปุ่มและหน้าจอ

6

การชาร ์จโทรศัพท ์ของคุณ

7

นี่คือ Lumia เครื่องแรกของคุณใช่ไหม 10
ตั้งค่าโทรศัพท ์ของคุณ 10
สํารวจไทล ์ แอพ และการตั้งค่าของคุณ 11
สํารวจภายในแอพ 13
การใช ้จอสัมผัส 14
ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา 16
การถ่ายโอนข้อมูลสู่โทรศัพท ์ Lumia

17

ข้อมูลพื้นฐาน 21
มีอะไรใหม่ในเวอร ์ชั่นนี้ 21
การทําความรู ้จักกับโทรศัพท ์ของคุณ 21
บัญชี 26
การปรับตั้งค่าโทรศัพท ์ของคุณ 30
ความสามารถในการเข้าถึง 36
การถ่ายภาพหน้าจอ 37
การยืดอายุแบตเตอรี่ 38
การประหยัดค่าใช ้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล 40
การเขียนข้อความ 40
สแกนรหัสหรือข้อความ 44
นาฬิกาและปฏิทิน 44
สองซิม 47
การเรียกดูแอพในซิมของคุณ 49
ร ้านค้า 49
การติดต่อรายชื่อและการส่งข้อความ 53
การโทร 53

รายชื่อ 58
เครือข่ายสังคม 63
ข้อความ 64
อีเมล 68
กล้อง 74
ทําความรู ้จักกับ Lumia Camera

74

การเปิดกล้องอย่างรวดเร็ว 74
เปลี่ยนเป็นกล ้องเริ่มต้น 74
พื้นฐานการใช ้กล้อง 75
การถ่ายภาพขั้นสูง 78
ภาพถ่ายและวิดีโอ 81
แผนที่และการนําทาง 86
การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง 86
การค้นหาที่ตั้ง 86
การดูเส้นทางไปยังสถานที่ 86
การดาวน์โหลดแผนที่ไปยังโทรศัพท ์ 87
วิธีการหาตําแหน่ง 87
อินเทอร ์เน็ต 88
การกําหนดการเชื่อมต่ออินเทอร ์เน็ต 88
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร ์ของคุณกับเว็บ 88
การใช ้แผนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 89
เว็บเบราเซอร ์ 89
การค้นหาเว็บ 92
การปิดการเชื่อมต่ออินเทอร ์เน็ต 92
ความบันเทิง 93
การดูและการฟัง 93
วิทยุ FM

96

การซิงค ์เพลงและวิดีโอระหว่างโทรศัพท ์

ของคุณกับคอมพิวเตอร ์ 97

คู่มือผู้ใช้

Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8.1 Update

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

3

ของค

background image

เกม 98
แอพและบริการด้านไลฟ์สไตล ์ 100
ที่ทํางาน 103
Microsoft Office Mobile

103

การเขียนบันทึกย่อ 105
การทํางานกับเอกสารต่อในอุปกรณ์เครื่องอื่น 106
การใช ้เครื่องคิดเลข 106
การใช ้โทรศัพท ์ของที่ทํางาน 106
เคล็ดลับสําหรับผู้ใช ้ในธุรกิจ 107
การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท ์ 109
การอัพเดตซอฟต ์แวร ์โทรศัพท ์ของคุณ 109
การใช ้การเชื่อมต่ออินเทอร ์เน็ตความเร็วสูง 110
ใช ้การเชื่อมต่อ VPN ที่เชื่อถือได้ 110
WiFi 111
NFC 112
Bluetooth 113
หน่วยความจําและที่เก็บข้อมูล 115
การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท ์ของคุณ

กับคอมพิวเตอร ์ 118
การรักษาความปลอดภัย 119
กระเป๋าสตางค ์ 121
รหัสผ่าน 122
การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน 124

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

4