Microsoft Lumia 535 - การค้นหา​เว็บ

background image

การค้นหาเว็บ

สํารวจเว็บและโลกภายนอกด้วยการค้นหาของ Bing คุณสามารถใช ้แป้นพิมพ ์หรือเสียงของคุณเพื่อใส่คําค้นหา

ของคุณได้
1. กด

เคล็ดลับ: หากคุณใช ้ Cortana เพียงแค่แตะ และพูดคําค้นหาที่ต้องการ

2. เขียนคําที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา และแตะ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกคําค้นหาจากผลลัพธ ์ที่ตรง

กันได้ด้วย

3. ในการดูผลลัพธ ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ให้ปัดไปทางซ ้ายเพื่อดูประเภทผลลัพธ ์การค้นหาอื่นๆ
การใช้การค้นหาด้วยเสียง

กด แล้วแตะ ในช่องค ้นหา และพูดคําค้นหาที่ต้องการ
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช ้ได้กับทุกภาษา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความพร ้อมให้บริการ โปรด

ไปที่ www.windowsphone.com