Microsoft Lumia 535 - การลบประวัติ​บราวเซอร์

background image

การลบประวัติบราวเซอร ์
เมื่อคุณเรียกดูเสร็จแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น ประวัติการเรียกดู และแฟ้มอินเทอร ์เน็ต

ชั่วคราว
1. แตะ Internet Explorer

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

91

background image

2. แตะ

> การตั้งค่า > ลบประวัติ

แคช คือ หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็น

ความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช ้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช ้แต่ละครั้ง

เคล็ดลับ: ในการลบประวัติการค้นหาของคุณ ให้แตะปุ่มค้นหา แล้วแตะ

> การตั้งค่า >

ลบประวัติ

ลบรายการทีละรายการในประวัติการเรียกดูของคุณ

แตะ

> ล่าสุด > รายการที่คุณต้องการลบและ