Microsoft Lumia 535 - การเปิด​แท็บใหม่

background image

การเปิดแท็บใหม่
เมื่อคุณต้องการเข้าชมหลายเว็บไซต ์พร ้อมกัน คุณสามารถเปิดแท็บใหม่ในเบราเซอร ์ และสลับระหว่างแท็บต่างๆ

ได้
แตะ Internet Explorer
แตะ

6

>

เคล็ดลับ: ในการเปิดแท็บที่คุณกําลังเรียกดูบนอุปกรณ์อื่น ให้แตะ

6

และปัดซ ้ายไปยัง อื่นๆ

เคล็ดลับ: ในการย้อนกลับไปที่เว็บไซต ์ก่อนหน้านี้ในแท็บ ให้ปัดไปทางขวา

เปิดแท็บเพื่อใช้การเรียกดูแบบส่วนตัว

แตะ

6

>

> สร้างแท็บ InPrivate

การเรียกดูแบบส่วนตัวจะป้องกันเบราเซอร์ไม่ให้จัดเก็บข้อมูลการเรียกดู เช่น คุ้กกี้ ประวัติการเรียกดู และ

แฟ้มอินเทอร ์เน็ตชั่วคราว
การสลับระหว่างแท็บ

แตะ

6

และแท็บที่คุณต้องการ

การปิดแท็บ

แตะ

6

>