Microsoft Lumia 535 - เปลี่ยน​โหมดเบ​ราเซอร์

background image

เปลี่ยนโหมดเบราเซอร ์
ขยายมากเกินไปใช่ไหม อ่านตัวอักษรบนเว็บไซต ์ค่อนข้างลําบากใช่ไหม คุณสามารถใช ้เบราเซอร ์ในโหมดมือถือ

หรือเดสก ์ท็อป หรือสลับเว็บเพจให้อยู่ในมุมมองสําหรับอ่าน และกําหนดขนาดฟอนต ์ตามต้องการ
1. ในการตั้งค่าเบราเซอร ์ให้ใช ้โหมดที่ต้องการเสมอ แตะ Internet Explorer >

> การตั้งค่า

2. เปลี่ยนการตั้งค่าสําหรับ การตั้งค่าที่ต้องการในเว็บไซต ์

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

90

background image

สลับเป็นมุมมองสําหร ับอ่าน

แตะ

บนแถบที่อยู่ ในการกําหนดขนาดฟอนต ์ให้กับมุมมองสําหรับอ่านหนังสือ ให้แตะ

> การตั้งค่า >

การตั้งค่าขั้นสูง > ขนาดแบบอักษรของมุมมองการอ่าน

เคล็ดลับ: หากต้องการเรียนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเบราเซอร ์และสิ่งที่ทําได้ ให้แตะลิงค ์ที่อยู่ด้านล่าง

ของหน้าจอ