Microsoft Lumia 535 - วิธีการ​หาตำแหน่ง

background image

วิธีการหาตําแหน่ง

โทรศัพท ์จะแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่โดยใช ้ GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi หรือการหาตําแหน่ง

ด้วยสัญญาณเครือข่าย (Cell ID)
ความพร ้อมให้บริการ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน สภาพแวดล ้อม และ

แหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก เป็นต้น และอาจมีจํากัด อาจไม่มีข้อมูลที่ตั้งให้บริการ ตัวอย่างเช่น ในอาคาร

หรือชั้นใต้ดิน สําหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการระบุตําแหน่ง โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

ของ Microsoft Mobile
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย Assisted GPS (A-GPS) และบริการเสริมสําหรับ GPS และ GLONASS ที่

คล้ายคลึงกันจะดึงข้อมูลตําแหน่งโดยใช ้เครือข่ายเซลลูลาร ์ และช่วยในการคํานวณตําแหน่งปัจจุบันของท่าน
A-GPS และอุปกรณ์เสริม GPS และ GLONASS อาจจําเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลจํานวนเล็กน้อยผ่านทางเครือ

ข่ายโทรศัพท ์มือถือ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูล ตัวอย่างเช่น ขณะเดินทาง คุณสามารถปิดการ

เชื่อมต่อข้อมูลมือถือในการตั้งค่าโทรศัพท ์ของคุณ
การระบุตําแหน่งโดยใช ้ WiFi จะเพิ่มความแม่นยําของตําแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร ้อมให้บริการ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง หากคุณอยู่ในสถานที่ที่จํากัดการใช ้ WiFi คุณ

สามารถปิด WiFi ในการตั้งค่าโทรศัพท ์ของคุณ

หมายเหตุ: การใช ้ WiFi อาจถูกจํากัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป ท่านจะได้รับอนุญาต

ให้ใช ้ WiFi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่านั้น และในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ท่านจะได้รับ

อนุญาตให้ใช ้ WiFi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่านั้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ในท้องที่ของท่าน

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยํา ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร ้อมในการให้บริการและคุณภาพของการเชื่อม

ต่อสัญญาณดาวเทียม

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

87