Microsoft Lumia 535 - Giữ cập nhật tin tức

background image

Giữ cập nhật tin tức
Kiểm tra những tin tức mới nhất từ các nguồn yêu thích của bạn.
1. Nhấn vào Tin tức.

2. Nhấn và chọn nguồn tin tức bạn muốn theo dõi. Để tìm tin tức từ các lĩnh vực khác,

chẳng hạn như thể thao hay chính trị, hãy nhấn vào danh mục hiện tại ở đầu danh sách.