Microsoft Lumia 535 - Tải thông tin về sức khỏe và thể dục

background image

Tải thông tin về sức khỏe và thể dục
Thiết lập và đạt được mục tiêu về sức khỏe và thể dục. Ứng dụng Sức khỏe và Thể chất giúp

bạn tìm thấy thông tin hữu ích, dành thời gian cho riêng mình và duy trì lối sống lành mạnh.
Nhấn vào Sức khỏe và Thể chất.
Trượt đến cân đối, dinh dưỡng hoặc y tế.
Tìm công cụ sức khỏe và thể dục

Trong hôm nay, hãy nhấn vào trình theo dõi hoặc mục khác.
Theo dõi việc tập luyện của bạn

Nhấn vào Bộ theo dõi Tim mạch > . Tìm kiếm loại tập luyện.

Mẹo: Để đồng bộ thông tin của trình theo dõi với dịch vụ HealthVault, hãy truy cập vào

https://www.healthvault.com/ và đăng ký. Dịch vụ này không có sẵn trong mọi ngôn

ngữ.