Microsoft Lumia 535 - Thêm trang web vào mục yêu thích

background image

Thêm trang web vào mục yêu thích
Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng các trang web, hãy thêm chúng vào mục yêu thích,

để bạn có thể truy cập vào chúng một cách nhanh chóng.
Nhấn vào Internet Explorer.
1. Truy cập vào một trang web.

2. Nhấn vào

> thêm vào yêu thích.

3. Chỉnh sửa tên nếu bạn muốn và nhấn .

Mẹo: Bạn cũng có thể ấn định trang web yêu thích vào màn hình bắt đầu. Trong khi

duyệt trang web, hãy nhấn

> ghim vào màn hình bắt đầu.

Chuyển đến trang web yêu thích

Chạm vào

> yêu thích và chạm vào một trang web.

Mẹo: Để nhanh chóng truy cập vào các mục yêu thích của bạn, hãy thêm biểu tượng

yêu thích vào thanh địa chỉ. Nhấn

> cài đặt và chuyển Sử dụng nút thanh địa

chỉ cho sang yêu thích.