Microsoft Lumia 535 - Chuyển đổi giữa các giao diện lịch

background image

Chuyển đổi giữa các giao diện lịch
Bạn muốn xem nhanh các cuộc hẹn của mình cho ngày hoặc tuần? Bạn định lập kế hoạch cho

kỳ nghỉ của mình? Bạn có thể duyệt qua lịch của mình trong các giao diện khác nhau.
Nhấn vào Lịch.
1. Để chuyển đổi giữa giao diện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, hãy nhấn

. Trong giao diện hàng tuần hoặc hàng tháng, hãy nhấn vào ngày để xem tất cả các sự kiện.

2. Để chuyển đổi giữa các ngày, tuần, tháng hoặc năm, hãy trượt sang trái hoặc phải. Để nhanh

chóng chuyển đến một tháng cụ thể của một năm cụ thể, trong giao diện hàng năm, hãy trượt

đến năm bạn muốn và nhấn vào tháng.

Mẹo: Nếu bạn cho phép lịch sử dụng vị trí của bạn, bạn cũng có thể kiểm tra thông tin

thời tiết trong giao diện hàng ngày hoặc hàng tuần.

Kiểm tra danh sách tác vụ

Nhấn vào

> tác vụ.