Microsoft Lumia 535 - Thêm cuộc hẹn

background image

Thêm cuộc hẹn
Bạn cần nhớ một cuộc hẹn? Hãy thêm cuộc hẹn vào lịch.
Nhấn vào Lịch.
1. Nhấn vào .

2. Nhập chi tiết bạn muốn và đặt thời gian.

3. Ví dụ, để thêm thời lượng, nhắc nhở hoặc lặp lại cho sự kiện, hãy nhấn chi tiết khác.

4. Khi hoàn tất, hãy nhấn .

Mẹo: Để chỉnh sửa một sự kiện, hãy nhấn và giữ sự kiện bạn muốn, nhấn chỉnh sửa

chỉnh sửa chi tiết bạn muốn.

Gửi thư mời họp

Khi tạo một sự kiện, hãy nhấn chi tiết khác > thêm ai đó > , chọn những liên lạc bạn muốn

và nhấn .
Bạn có thể gửi thư mời họp đến các liên lạc có địa chỉ e-mail.
Tạo sự kiện trên một lịch khác

Theo mặc định, các sự kiện của bạn sẽ được chuyển vào lịch của tài khoản Microsoft của bạn.

Ví dụ, nếu bạn có một lịch chung với gia đình mình, bạn có thể tạo và chia sẻ sự kiện này ngay

lập tức. Để thay đổi lịch khi tạo sự kiện, hãy nhấn chi tiết khác > Lịch và nhấn lịch bạn muốn

sử dụng.

Ví dụ: Bạn có thể tạo sự kiện trên một lịch bạn đang chia sẻ với những người khác, chẳng

hạn như lịch Phòng gia đình hoặc lịch công việc, để họ biết khi nào bạn bận.

Thay đổi trạng thái của bạn cho một sự kiện

Khi bạn muốn cho người khác biết khi nào bạn bận hoặc vắng mặt, hãy nhấn chi tiết khác >

Trạng thái và nhấn và trạng thái bạn muốn. Theo mặc định, trạng thái của bạn là rảnh.
Xóa cuộc hẹn

Nhấn và giữ một cuộc hẹn, sau đó nhấn xóa.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

49